Rosario abituale a Sant’Anna

Oh matri Sant’Anna chi a tutti n’amati
E atutti usati la vostra buntà
Vicchiaredda furtunata
Chi di l’ancilu avvisata cuncipistivu a Maria
Mi rallegru Sant’Anna mia!
D’i cristiani Sant’Anna s’afura
Chi spanni grazi sua senza misura
Fustivu matri di Maria
Prutiggiti e sarvati l’arma mia.
(10 gluriusa Matri Sant’Anna priati pi nui)

Salve Regina a Sant’anna

Diu vi salvi sant’anna mia
Di maria matri perfetta
Di Diu patri fustivu eletta
Di maria fustivu matri
Di san Jachinu spusa
Chi gioia priziusa Diu purtav
Di grazi m’abbunnav
Di chista ‘mperatrici
Ca ringrazinnu a Diu stu fruttu fici
Maria ca sempri dici
chista è la matri amabili
Ca sempri sia lodata ‘ncelu e ‘nterra
Lu cifaru ‘nterna sintiennu stu gran nomi
A nui fu data  a nui nostra avvucata
Di l’ancili è cantata cu gran triunfu e duni
Diu l’accittau ppi nanna
Gesù bambinu è festa di continuu
Di lu corpu e l’arma
Viva la Matri
Viva la MAtri Sant’Anna
Matri Sant’Anna eredi santa di lu paradisu
Nanna di Cristu e Matri di Maria
Di lu celu prutiggiti e sarvati l’arma mia.

Curunedda a Matri Sant’Anna

POSTA: Matri Sant’Anna Matri Sant’Anna
Di Gesù fustivu nanna
Cuncepistivi a Maria
Mi rallegru Sant’Anna mia
Cu vò grazia e Sant’Anna s’adura
Nn’avi grazi sua senza misura

A Mò di Ave Maria:
– e una miliavoti ludamu
a Matri Sant’Anna lodamu tutti l’uri
ccchista è a nanna di nostru signuri

POSTA: Matri Sant’Anna Matri Sant’Anna
Di Gesù fustivu nanna
Cuncepistivi a Maria
Mi rallegru Sant’Anna mia
Cu vò grazia e Sant’Anna s’adura
Nn’avi grazi sua senza misura

– e duimiliavoti…(nove volte)

Rusariu à Matri Sant’anna (detto di scavisi o “di li razii)

S: colui|colei che guida il Rosario
T: tutti

Le scritte in corsivo non vanno lette; rosario a nove poste.

S: Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo.
Tutti li Santi ponnu e ponnu a maraviglia
ma Sant’Anna cu so Figlia
grazi ni fannu ‘n quantità.
Sant’Anna cunsulatrici e cunsulata
pu latti chi ci dastivu a Maria,matri Sant’Anna cunsula a mia.
Pi l’amuri chi purtasti a Gesù, Matri Sant’Anna cunsulami tu.
Cu voli razii e Sant’Anna s’adura ricivi razii e senza misura.

Granu nicu (10 vole al posto dell’ave Maria)

S:Matri Sat’Anna Matri Sant’Anna aviti na figghia chi ‘ncelu cumanna

T: pi la vostra orazioni livatini ogni afflizioni

Granu rossu ( una volta a posta sul grano del gloria)

S: Matri Sant’Anna e Santu Jachinu quali triunfu e quali fistinu

T: quannu nasciu Maria fu a sarvizza i l’arma mia!

S: Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre;
cu voli razii Sant’Anna e s’adura ricivi razii e senza misura.

Alla fine (invece del salve regina)

T:diu vi salvi sant’anna
Jachini cu maria
Sta beddra cumpagnia
A nui fu data
A vui fu cunsignata
Maria la virginedda
Na figghia accussì bedda
A vui tuccau
Iddiu chi la criau
Pi matri v’eleggiu
E sempri v’ubbidiu
Cu gran rispettu
Già vi guardau cu affettu
Pi chiddu granni amuri
Ca ‘nterra a tutti l’uri
A diu purtasti
Sant’anna miritasti
Di tutti essiri amata
Di nui granni avvucata
E prutittrici
Pi vui s’arma filici
Attenni la so morti
La so biata sorti
In paradisu
Gudiennu a letu visu
Sant’anna cu maria
Iachinu ‘ncumpagnia eternamenti

Prima di partire

staju partennu Sant’Anna mia
ma o paisi ia turnu arria
ia vi vegnu a salutari
a vui mi vegnu a raccumannari
ajutatimi ‘nta stu viaggiu
accumpagnatimi, datimi curaggiu
vi salutu Sant’Anna mia
ma o paisi ia tornu arria

Contro i terromoti

Matri Sant’Anna prutiggiti
Di li scossi stu paisi
E ‘mparticulari
A ma casa ati a guardari

Salutazione

Diu Ti Sarvi Sant’Anna
tutta china i Carità
Chi n’ajuti ‘nta la nicissità

A Sant’Anna

Matri Sant’Anna, Matri Sant’Anna
aviti na figghia ca ‘ncelu cumanna
na la ranni nicissità succurritimi pi pietà.

Triunfu da Matri Sant’Anna

Oj è u jurn di Sant’Anna
‘ncil si arma na festa ranna
jubilanu  nzemi ancili e Santi
e lu sonu è strabilianti
c’è Cecilia all’orchistra
ca tutti l’amministra
c’è Micheli  ò Viulin
a l’organ San Crispin
a  trummetta  c’è Gabrieli
ò flautu Raffaeli
Luca sona a Ciaramedda
Pi cantari c’è Raziedda
all’arpa Sant’Ulia
San Juvanni tammurinia
A stu suon amurus
S’arrusapigghia Giuseppi spusu
E va nesci a Maria
“Vena  a jubila cu mia”
E ‘nvugghiati a trippari
Niiscin i sant a jubilari
E Jachinu a Sant’Annuzza
“jubilamu bona armuzza!”
ballanu dunca ‘nta stu fistinu
Santa Monica cu Austinu
Vitu abballa cu Lucia
Cu San Vicinz  Rusalia
Balla cu Ujerm santa Fara
San Franciscu cu Santa Chiara
Balla Liboriu cu Catarina
San Roccu cu Sarina
Sant’Ajta cu Damian
Santa Ninfa  cu Ajtan
Santa Giulia cu Nicasidd
Santa Tresa cu Vartilidd
Lisabetta cu  Zaccaria
Maddalena cu Niria
San Vastianu  cu vastuni
Va tuppulia a casa i Simuni
E ci dici ” Santu Chiastian
Addruma u furn  ‘nfurnam u pan”
San Simuni  ubbidienti’nfurna u pani un spia nenti.
Quannu u pani è gunchiatu
E ‘ncap s’ha ‘nnuratu
Sfurna u pani San Simuni
E si metti ‘nta n’agnuni
L’ava ‘mpastatu Margarita
E vinni bona la scorciia e bedda a muddica
San Vastianu pigghia u sali
Sparti u pan senza mal
Curca sardi e metti oghhiu
E ci strica puri l’agghiu
Pua ajutatu i san Simuni
Ù Metti  ‘ncapu un tavuluni
accussi u pani cunsat
‘menz u fistin è purtat
E cun mancia abballa arria
O discurri cu Maria.
Pua ducissima visioni
V’è grannissima emuzioni
‘ntra ù ciel amarant
spunta Patri Figghiu e Spirit Sant
currunu tutti ad unurari
e s’accumincia arria a abballari
balla dunca  Vinirina
San Giulianu e Cristina
Santa Rosa e San Brasuzzu
E  rallian a Gesuzzu
E Gesuzzu tuttu amuri
Vo abballari Iddu puri
E va nesci a so nanna
A Gluriusa Matri Sant’Anna.
Jubilannu sempri chiu forti
Va girannu tutti li porti
Tuppulia cu cori e man
E cunverti u cristian
U Cristianu iè sarvatu
viva Diu Sacramintatu.

Affidamento a Sant’Anna

‘nton juocu d’Angili e di ali
T’ammucci tu, e ni canzii di mali
Ammucciatedda  comi affruntata
Pari ca un  ci si ma si nostra avvucata
Sidd u cifaru u caminu ni vo firmari
Scinni tu e mancu u fa parrari
Detra na rata pisanta e scura
Sulu u cor po vidiri i sciura
E sciuri si tu Matri amata
Sciuri nasciutu a la svirnata
No! Tu un si gighhiu e un si rosa
Ma sciuri ca un assumiglia a nudda cosa
Scianca e pura si com a niv
Ma forti com i chianchi d’aliv
Dintra na casa fatta i maruna
Ripuosi ora tu nostra patruna
E un ti scueta chi u nostru parrar
quanni na razia viniim a spiar
un fusti riina ‘nta to vita
anzi daveri umili e sapurita
eppuri ora ca siti a li stidd
cu i vostri spoghhi dama du castidd
Amurusa matri di vinti frammenza
Ca ca sunata arruspiglini pacenza
Un vucii tu e un fa mai rumuri
Ma parri arasciu arasciu dintra e cori
Matri ca i scavisi arricugliti
E chi li razi sempri n’accurdati
Farcitimi a razia, piffauri,  ca ia sia
Sutta la virdi manta di Vossia…
E pirdunati stu piccaturi
Si vi porta tanticchia amuri
Ca pi chiamarivi dici Nanna
…un v’affinniti mia bedda Matri Sant’Anna

Luci na stidda
Luci na stidda ‘nta stu paisi
talia o casteddu casteddabunisi!
luci na stidda è iè a chiù duci
vota la facci fatti la cruci
luci na stidda ca è stidduzza
quantu è duci u nomi i Sant’Annuzza
evviva cantamu a sta Patruna
ch’è suli e luna
pi chistà città
luci na stidda ch’è china d’amuri
purtari ni vo a Cristu Signuri
luci na stidda è ni vo beni
talia a tutti e ni susteni
luci na stidda ‘menzu l’osanna
è la Gluriusa Matri Sant’Anna
evviva cantamu a sta Patruna
ch’è suli e luna
pi chista città

Siddi miracula
I miracula du cielu l’amu a spiari
a vui vinemu stidda du mari!
a vui vinemu cu u cori e manu
u sentimentu è assai cristianu
Sant’Anna è Matri vostra e Matri mia
cussi vi preu arma Maria
rit.siddi i miraculi vuliemu
a sti du matri adurari duvemu
l’amu a chiamari a tutti l’uri
hannu parola cu Nostru Signuri

Maria è du cielu rigina ‘ncurunata
contru u cifaru è nostra avvucata
siddi si vota u tempu a timpesta
priamu a idda e u cielu s’assesta
siddi ni veni ‘ncoddu a caristia
adinucchiuni priamu Maria!

rit.siddi i miraculi vuliemu
a sti du matri adurari duvemu
l’amu a chiamari a tutti l’uri
hannu parola cu Nostru Signuri

Sant’Anna è Matri di sta maistà
n’è aiutu ‘nta l’avvirsità
siddi du munti scinni lavanca
cu u piruzzu idda l’acchianca
siddi  u luciu si metti a cosa ranna
addinucchiuni chiamamu Sant’Anna!

rit.siddi i miraculi vuliemu
a sti du matri adurari duvemu
l’amu a chiamari a tutti l’uri
hannu parola cu Nostru Signuri

Siddi pi strata ci su li brianti
aviemu du Matri ca stannu davanti
Siddi pi mari succedi occasioni
avemu du Matri ca levanu afflizioni
siddi la terra si metti a trimari
addinucchiuni sti Matri amu a chiamari!

rit.siddi i miraculi vuliemu
a sti du matri adurari duvemu
l’amu a chiamari a tutti l’uri
hannu parola cu Nostru Signuri

pulsantinavig1

Annunci

News

7 Luglio 2010: online la nuova pagina sul culto di sant'anna nei vari paesi 11 Agosto: Online le foto dei Festeggiamenti e le prime due cartoline nella sezione mediagallery

Statistiche

  • 188,161 Visite
Annunci

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: